เกี่ยวกับ Flexi print

บริการงานพิมพ์ดิจิตอล (Digital Print Service)

เป็นนวตกรรมการพิมพ์ใหม่ในระบบดิจิตอล (Digital Print) ที่ทางบริษัทได้ขยายการลงทุน ทั้งเครื่องพิมพ์และเครื่องจักรหลังการพิมพ์ เพื่อให้การบริการงานพิมพ์กับลูกค้าได้อย่างคลอบคลุมมากชึ้น อาทิเช่น

  • Print On Demand ใช้เท่าไหร่...พิมพ์เท่านั้น
  • Varioble Data Print เทคโนโลยีการพิมพ์แปรเปลี่ยนข้อมูลโดยได้ติดตั้ง Sofware เพื่อช่วยสนับสนุนการพิมพ์ให้ได้มากขึ้น และรวดเร็ว เหมาะกับงานพิมพ์เฉพาะบุคคล (Personalized Printing) 1:1 Marketing เพื่อทำให้สื่อโฆษณาได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรงกลุ่มเป้าหมาย
Visitors: 25,573